back

tiếng Việt

• Year: 2014
• Type of project:
Hospitality Architecture

We have built this place, spending several days of our youth for it. We spent long days simply sitting in quiet and watching the passage of the young-age-time, watching the changes in others and in ourselves.

Nothing much to say about the place, except that this is a very small and quiet cafe.. We called it a part of Saigon, for whom who love and are eager to understand it. Or eager to open your heart to be understood.

And those were beautiful days..

-House on Tree-

• Năm: 2014
• Loại hình dự án:
Công trình dịch vụ

Chúng tôi xây dựng nơi này và dành nhiều tháng ngày tuổi trẻ cho nó. Ở nơi đây, chúng tôi dành những ngày dài chỉ ngồi bên nhau và lặng lẽ ngắm nhìn thời gian tuổi trẻ trôi qua, ngắm nhìn cả sự đổi thay của nhau và của chính mình.

Không có gì nhiều để nói, ngoại trừ đây là một nơi rất nhỏ và rất yên.. Chúng tôi gọi những chốn nhỏ như thế là một phần của Sài Gòn, dành cho ai yêu thương thành phố này và tìm mọi cách để thông hiểu nó. Hoặc mở lòng cho chính nơi chốn ấy hiểu mình.

Và cứ thế, những ngày ở Yên là những ngày rất yêu.

-House on Tree-

tiếng Việt
English

• Year: 2014
• Type of project:
Hospitality Architecture

We have built this place, spending several days of our youth for it. We spent long days simply sitting in quiet and watching the passage of the young-age-time, watching the changes in others and in ourselves.

Nothing much to say about the place, except that this is a very small and quiet cafe.. We called it a part of Saigon, for whom who love and are eager to understand it. Or eager to open your heart to be understood.

And those were beautiful days..

-House on Tree-

• Năm: 2014
• Loại hình dự án:
Công trình dịch vụ

Chúng tôi xây dựng nơi này và dành nhiều tháng ngày tuổi trẻ cho nó. Ở nơi đây, chúng tôi dành những ngày dài chỉ ngồi bên nhau và lặng lẽ ngắm nhìn thời gian tuổi trẻ trôi qua, ngắm nhìn cả sự đổi thay của nhau và của chính mình.

Không có gì nhiều để nói, ngoại trừ đây là một nơi rất nhỏ và rất yên.. Chúng tôi gọi những chốn nhỏ như thế là một phần của Sài Gòn, dành cho ai yêu thương thành phố này và tìm mọi cách để thông hiểu nó. Hoặc mở lòng cho chính nơi chốn ấy hiểu mình.

Và cứ thế, những ngày ở Yên là những ngày rất yêu.

-House on Tree-

read the Blog
tiếng Việt

• Year: 2014
• Type of project:
Hospitality Architecture

We have built this place, spending several days of our youth for it. We spent long days simply sitting in quiet and watching the passage of the young-age-time, watching the changes in others and in ourselves.

Nothing much to say about the place, except that this is a very small and quiet cafe.. We called it a part of Saigon, for whom who love and are eager to understand it. Or eager to open your heart to be understood.

And those were beautiful days..

-House on Tree-

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Follow us on